Klubbens vedtægter

VEDTÆGTER for HORSENS BADMINTON KLUB (stiftet den 24. marts 1936)

§1

Klubbens navn er Horsens Badminton Klub.

Klubben har hjemsted og lokale i Horsens Kommune.

§2

Klubbens formål er at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke badminton, samt med udgangspunkt i badmintonsporten at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

§3

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig ovennævnte i § 2 nævnte formål.

Der kan optages passive medlemmer, som også har stemmeret på generalforsamlingen.

§4

Det årlige kontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og betales i et af bestyrelsen fastsat antal rater.

Er et medlem i restance, inddrages spilletiden efter forudgående varsel. Denne inddragelse fritager ikke for kontingentbetaling for den pågældende sæson.

§5

Indmeldelse sker på særlig blanket til halinspektøren. Senest samtidig med indmeldelsen skal man gøre sig bekendt med klubbens vedtægter.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt og med mindst 1 måneds varsel. Udmeldelsen har virkning fra det afgivne varsels udløb, hvor det udmeldte medlem ikke længere kan benytte sig af spilletid eller klubbens lokaler i øvrigt. Kontingent for den sæson, hvori udmeldelse finder sted, bortfalder ikke som følge af udmeldelsen.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Indkaldelse sker ved opslag i hallen og annonce med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage førgeneralforsamlingen.

            Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning vedr. det forløbne år

3. Udvalgene aflægger beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Kassereren fremlægger budget til orientering

6. Behandling af indsendte forslag

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  9. Eventuelt

§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som den ordinære general-forsamling og dette, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 25 af klubbens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer det.

§8

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Til ændring af klubbens vedtægter og til beslutning om større økonomiske dispositioner (eksempelvis køb/salg af fast ejendom, pantsætning af aktiver, optagelse af større lån o.lign) kræves dog 2/3 af medlemmernes stemmer.

Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke mødt på en generalforsamling, hvor sådanne ændringer er på dagsordenen, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de afgivne stemmer -  uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle afstemninger afgøres i øvrigt ved simpel stemmeflerhed.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot 2 medlemmer begærer dette.

Stemmeret har ethvert medlem -  såvel aktive som passive -  idet dog stemmeretten for børn under 15 år skal varetages af sådanne medlemmers værge (eksempelvis en forælder).

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stemmeretten bortfalder, så længe et medlem er i kontingentrestance til klubben.

§9

Klubbens bestyrelse består af min. 5 og max 7 medlemmer.

Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsesmedlemmerne - herunder også formanden - vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur.

Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende vacance supplerer bestyrelsen sig selv.

Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted

§10

Bestyrelsen foranlediger, at der nedsættes et antal udvalg til varetagelse af foreliggende opgaver - eksempelvis et ungdomsudvalg, motionistudvalg, seniorudvalg m.v.

§11

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, så ofte et findes nødvendigt, og når blot et bestyrelsesmedlem ønsker det.

§12

Inden sæsonstarten tilrettelægger bestyrelsen spilleplanen med hensyn til træning for såvel ungdoms- som seniorspillere, afvikling af holdkampe og baneudlejning.

Bestyrelsen fordeler banerne inden sæsonen. Den løbende indtegning foregår hos halinspektøren.

§13

Klubben tegnes i forhold til Horsens Kommune af formanden og/eller kassereren.

I øvrigt tegnes foreningen af formanden og/eller kassereren eller den/de, som formanden måtte have meddelt prokura.

§14

Klubbens regnskabsår løber fra 1/5 til 30/4.

§15

Ved klubbens eventuelle opløsning tilfalder dens eventuelle formue Horsens Kommune -  nærmere bestemt Kommunens Kultur- Og Fritidsforvaltning - til anvendelse for det almen-nyttige formål, som forvaltningen beslutter, men som skal være rettet imod at give børn og unge en meningsfyldt og positivt, personlighedsudviklende fritid.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2009 samt den ekstraordinære generalforsamling den 27. maj 2009. Konsekvensrettet  maj 2014 i f.m. nye vedtægter for Horsens Badminton Hal.

For udskrivning af vedtægterne kan du hente en PDF version her.